27 lutego 2020

27 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 9/2020 Rejestracja zmiany statutu Getback S.A.

Rejestracja zmiany statutu Getback S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_ informuje, iż powziął informację o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o rejestracji zmian statutu Spółki _”Statut”_ przyjętych uchwałą nr 32 Zwyczajnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. Zmiany Statutu dotyczyły wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na określone czynności i zostały dokonane poprzez zmianę treści § 20 lit. n_, lit. o_ lit. ab_ Statutu oraz dodanie lit. ac_ w § 20 Statutu.Treść zmienionych postanowień statutu:

㤠20
n_ udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości i na czas ustalone w uchwale Rady Nadzorczej
o_ udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki, o wartości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej,
ab_ udzielanie zgody na nabycie portfela wierzytelności niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających miesięcy przekroczy 100.000.000,00 PLN,”

Treść dodanych postanowień statutu:

㤠20
ac_ udzielanie zgody na przyjęcie wszelkich regulaminów wynagradzania, premiowania oraz motywowania pozapłacowego w Spółce.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2018, poz. 757_.

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:206

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej