28 lipca 2023

28 LIPCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 28/2023 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Capitea”) podaje do wiadomości publicznej, że Emitent otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych TFI S.A. działającego w imieniu Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (RFI:853) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Capitea tj. przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Capitea, o następującej treści:

„Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – Q1 FIZ zawiadamia o zwiększeniu stanu posiadania i przekroczeniu przez Fundusz samodzielnie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Capitea S.A.

Przekroczenie przez Fundusz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki poza rynkiem regulowanym w dniu 25 lipca 2023 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1 585 000 akcji Spółki, co ‘stanowiło 1,58% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 585 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 26 lipca 2023 r. Fundusz posiadał 5 931 581 akcji Spółki, co stanowiło 5,93% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 5 931 581 głosów na Walnym ‘Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.”

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:26

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej