02 marca 2018

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 15/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack.

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia  z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack.

 

Zarząd Getback S.A. z („GetBack”) informuje, że w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej GetBack, w dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia GetBack („Walne Zgromadzenie”) z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego GetBack. Zarząd zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia z projektami dwóch uchwał –  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych na okaziciela („Uchwała nr 1”) oraz w sprawie  upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela („Uchwała nr 2”).

Zgodnie z Uchwałą nr 1, podwyższenie miałoby nastąpić o kwotę nie niższą niż 0,05 zł oraz nie wyższą niż 999.999,95 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Emisja akcji nastąpić by miała w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH i nie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Akcje miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tożsamych akcji GetBack, wobec czego dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
Cena emisyjna i ostateczna liczba akcji emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 zostaną ustalone przez Zarząd przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji GetBack, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród uprawnionych inwestorów, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych oraz sytuacji finansowej GetBack aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju GetBack, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę akcji. Cena emisyjna i ostateczna liczba akcji zostaną ustalone przez Zarząd również przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Uchwały nr 1, zawieszenia jej wykonania oraz odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej.

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zarząd zostałby upoważniony przez Walne Zgromadzenie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego GetBack o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego GetBack w ramach kapitału docelowego wygasałoby z upływem 12 miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu GetBack dokonanej Uchwałą nr 2. Zarząd byłby uprawniony do skorzystania z upoważnienia o którym mowa w Uchwale nr 2 pod warunkiem zakończenia subskrypcji prywatnej, o której mowa w Uchwale nr 1. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego miałaby charakter, w zależności od decyzji Zarządu, subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. oraz innych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów wybranych przez Zarząd lub w subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 3 KSH w drodze oferty publicznej. Zarząd będzie zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji w ramach kapitału docelowego uprawnionym inwestorom, którzy nie później niż dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu GetBack, dokonanej Uchwałą nr 2, wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym GetBack w dacie podjęcia Uchwały nr 2 i wyrażą takie zainteresowanie. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o cenę rynkową z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej i stanowić będzie co najmniej równowartość ceny emisyjnej jednej akcji emitowanej na podstawie Uchwały nr 1.

Jednocześnie Zarząd postulować będzie, aby pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 oraz Uchwały nr 2. W ocenie Zarządu działanie takie jest uzasadnione i zgodne z interesem GetBack z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału, a tym samym umożliwia GetBack podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej