30 maja 2018

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 85/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 maja 2018 r., kontynuowanym po przerwie

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 maja 2018 r., kontynuowanym po przerwie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta _rozpoczęte w dniu 22 maja 2018 roku_, które to było kontynuowane po przerwie w dniu 30 maja 2018 r., wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.
Załączniki
Opis
Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, kontynuowanym po przerwie

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski    Prezes Zarządu

Magdalena Nawłoka  Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej