09 lutego 2018

9 lutego 2018, NUMER RAPORTU ESPI 11/2018 – Informacja dotycząca finansowania dla podmiotu zależnego.

Informacja dotycząca finansowania dla podmiotu zależnego.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o podpisaniu w dniu 9 lutego 2018 r. dokumentu zawierającego zobowiązanie banku z siedzibą zagranicą („Bank”) do syndykacji („Dokument”) finansowania funduszu w 100% kontrolowanego przez GetBack („Fundusz”), na wskazanych w tym dokumencie  warunkach umów kredytowych, tzw. term sheet („Term-sheet”) Zgodnie z treścią Term-sheet, Bank będzie dążył do zapewnienia przez banki lub instytucje kredytowe Funduszowi finansowania w wysokości do 300 mln zł („Finansowanie”).

Term-sheet zawiera szczegółowe wymogi dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej GetBack oraz Funduszu, które muszą być spełnione po udzieleniu Finansowania oraz postanowienia dotyczące zobowiązań GetBack oraz Funduszu zmierzających do zmniejszenia zaangażowania w Finansowanie na wypadek niespełnienia tych wymogów. Pozostałe warunki Term-sheet odpowiadają standardowym warunkom spotykanym w tego rodzaju finansowaniach.

Na Finansowanie składać się będą kredyt lub kredyty amortyzowane w wysokości do 300 mln zł, oprocentowane w skali roku wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę. Finansowanie zostanie udzielone na okres czterech lat. Finansowanie ma zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Funduszu oraz na cele związane z jego działalnością statutową, tj. na nabywanie portfeli wierzytelności.

Zabezpieczenie Finansowania będzie obejmowało:

– gwarancję korporacyjną GetBack do kwoty stanowiącej 200% wartości uzyskanego finansowania;

– zastaw rejestrowy (lub cesję) na wierzytelnościach przysługujących Funduszowi do kwoty stanowiącej całkowite zadłużenie z tytułu Finansowania;

– zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na certyfikatach Funduszu do kwoty stanowiącej całkowite zadłużenie z tytułu Finansowania;

– zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na wierzytelnościach pieniężnych Funduszu, w połączeniu z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym Funduszu;

– w przypadku nabywania nowych portfeli wierzytelności przez Fundusz zastaw rejestrowy (lub cesję) na wierzytelnościach, w ten sposób by całkowite zabezpieczenie na portfelach wierzytelności odpowiadało 175% wartości kwoty stanowiącej całkowite zadłużenie z tytułu Finansowania;

– oświadczenia Funduszu i GetBack o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c.

Prawem właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej oraz dla Finansowania będą przepisy prawa angielskiego, zaś jurysdykcję będą miały sądy angielskie.

Zarząd GetBack spodziewa się podpisania umów kredytowych w terminu do 8 tygodni od daty podpisania Dokumentu (oraz Term-sheet). GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Finansowania.

Jednocześnie Zarząd GetBack informuje, iż trwają rozmowy z Bankiem w przedmiocie udzielenia kolejnego zbliżonego finansowania do kwoty 150 mln zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej