28 stycznia 2022

28 STYCZNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 6/2022 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2021 oraz 2022

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757 („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2021 oraz 2022:

  1. jednostkowy raport roczny Capitea S.A. za rok obrotowy 2021 – 29 kwietnia 2022 r.,
  2. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Capitea za rok obrotowy 2021 – 29 kwietnia 2022 r.,
  3. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.,
  4. skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Capitea za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  5. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.,
  6. jednostkowy raport roczny Capitea S.A. za rok obrotowy 2022 – 28 kwietnia 2023 r.,
  7. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Capitea za rok obrotowy 2022 – 28 kwietnia 2023 r.

Emitent przekazuje powyższe terminy publikacji w oparciu o aktualny i najlepszy stan wiedzy. Emitent wskazuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu wszystkie fundusze inwestycyjne wchodzące na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład grupy kapitałowej Emitenta (w których Emitent jest jedynym uczestnikiem) posiadają zaległości w sporządzaniu rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. Emitent wykonuje dodatkowe czynności, aby zapewnić terminowe przekazywanie przez Emitenta wszystkich bieżących raportów okresowych, przy czym ich terminowa publikacja jest w istotnym zakresie uzależniona od terminowości i jakości danych przekazywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami inwestycyjnymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r., II kwartał 2022 r. oraz IV kwartał 2022 r.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 22:36

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej