11 kwietnia 2018

11 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 38/2018 – Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.
 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. GetBack otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Nationale-Nederlanden”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), że w wyniku zbycia akcji GetBack w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozliczonych w dniu 5 kwietnia 2018 r. zmniejszył stan posiadania akcji GetBack poniżej 5% głosów na Walny Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack.

Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 4 kwietnia 2018 r. Nationale-Nederlanden posiadał 5.000.026 akcji GetBack, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego GetBack i był uprawniony do 5.000.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack, co stanowiło 5% ogólnej liczny głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 5 kwietnia 2018 r. na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden znajdowało się 4.454.094 akcje GetBack, co stanowi 4,45% kapitału zakładowego GetBack. Akcje te uprawniają do 4.454.094 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack, co stanowi 4,45% ogólnej liczby głosów.

 

 

Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej