23 października 2017

23 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 113/2017 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu GetBack S.A.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 23 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.000.000,00 PLN do kwoty 5.000.000,00 PLN w drodze emisji 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN każda _”Rejestracja”_ wyemitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki _”Uchwała NWZ”_ oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki _po Rejestracji_ wynosi 100.000.000 głosów, natomiast kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany przez 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym: _i_ 16.000.000 akcji Spółki serii A; _ii_ 24.000.000 akcji Spółki serii B; _iii_ 16.000.000 akcji Spółki serii C; _iv_ 24.000.000 akcji Spółki serii D; oraz _v_ 20.000.000 akcji Spółki serii E.

Zmiana Statutu Spółki wskazana powyżej obejmuje zmianę §7 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł _słownie: cztery miliony złotych_ i dzieli się na:
− 16.000.000 _słownie: szesnaście milionów_ akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 24.000.000 _słownie: dwadzieścia cztery miliony_ akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 16.000.000 _słownie: szesnaście milionów_ akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 24.000.000 _słownie: dwadzieścia cztery miliony_ akcji zwykłych, imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda.
2. Akcje imienne serii A, serii B, serii C oraz serii D staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _”Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”_.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”

Nowe brzmienie §7 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 zł _słownie: pięć milionów złotych_ i dzieli się na:
− 16.000.000 _słownie: szesnaście milionów_ akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 24.000.000 _słownie: dwadzieścia cztery miliony_ akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 16.000.000 _słownie: szesnaście milionów_ akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 24.000.000 _słownie: dwadzieścia cztery miliony_ akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda,
− 20.000.000 _słownie: dwadzieścia milionów_ akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł _słownie: pięć groszy_ każda.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _”Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”_.”

Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian zostanie przekazany do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym po ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale NWZ.
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał _oraz zawarte w nim informacje_ nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami _U.S. Securities Act of 1933_ i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „kwalifikowanych inwestorów” w rozumieniu art. 2 ust. _1_ lit. _e_ Dyrektywy w sprawie Prospektu _Dyrektywa 2003/71/WE_, którymi są: _a_ osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, które spełniają kryteria definicji „profesjonalnych inwestorów” _ang. investment professionals_ określone w art. 19_5_ Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku _The Financial Services and Markets Act 2000 _Financial Promotion_ Order 2005_ _”Rozporządzenie”_, _b_ podmioty o wysokiej wartości netto _ang. high net worth_ spełniające kryteria określone w art. 49 _2_ _a_ do _d_ Rozporządzenia oraz _c_ inne osoby, którym może zostać w sposób legalny przekazane _osoby te będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”_. Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem Osób Uprawnionych. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.
Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Vestor Dom Maklerski S.A. _”Menadżerowie Oferty”_ działają wyłącznie na rzecz Spółki i akcjonariusza sprzedającego. Nie będą oni uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Pierwszą Ofertą Publiczną ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką i akcjonariuszem sprzedającym w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Pierwszej Oferty Publicznej lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym materiale. Żaden z Menadżerów Oferty, ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, doradców ani agentów nie ponosi odpowiedzialności ani nie składa oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale _ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale_, lub w innych informacjach dotyczących Spółki lub jej podmiotów zależnych lub powiązanych, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce _”Oferta”_. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce _www.haitongib.com/pl_.
Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bożena Solska – Członek Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej