06 czerwca 2017

06 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 29/2017 – Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP2

Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP2

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Zarząd Getback S.A. („Spółka”) poniżej informuje o wynikach oferty obligacji serii PP2 („Obligacje”), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku.

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22 – 23 maja 2017 r.
2. data przydziału papierów wartościowych: 24 maja 2017 r.
3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 800.000
4. średnia stopa redukcji: nie dotyczy
5. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 793.000
6. liczba przydzielonych Obligacji: 793.000
7. cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 100,00 PLN
8. liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 12
9. liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 12
10. nazwy firmy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji
11. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 79.300.000 PLN

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej