12 grudnia 2022

12 GRUDNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 33/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Zarząd spółki Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Pierwotna data publikacji wskazanego raportu była ustalona na dzień 30 grudnia 2022 r.

Nowy termin przekazania raportu, o którym mowa powyżej to 23 grudnia 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 8:13

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej