04 maja 2023

4 MAJA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 21/2023 – Zmiany w składzie Zarządu Capitea S.A.

Zarząd Capitea S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianach w składzie Zarządu Emitenta.

Emitent w dniu 4 maja 2023 r. powziął informację o złożeniu przez Panią Paulinę Pietkiewicz rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 4 maja 2023 roku. Pani Paulina Pietkiewicz nie wskazała przyczyn rezygnacji.

Ponadto Emitent informuje o podjęciu przez Radę Nadzorcza Emitenta w dniu 4 maja 2023 r. uchwały o powołaniu w skład Zarządu Capitea S.A. obecnej kadencji  Pani Ewy Zakowicz i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu.

Pani Ewa Zakowicz od 5 lipca 2022 r. pełni funkcję członka zarządu Asseta S.A. z/s w Warszawie.

Pani Ewa Zakowicz w 1999 roku podjęła pracę w CLA (AIG Bank obecnie Santander Bank) gdzie przez 8 lat odpowiadała za modele ryzyka i rezerw, strategie sprzedażowe i optymalizacyjne. W roku 2007 rozpoczęła swoją karierę windykacyjną w KRUK SA gdzie odpowiadała za wyceny, strategie windykacyjne i wdrożenie modeli scoringowych. Następnie była dyrektorem operacyjnym w firmach międzynarodowych: CCG oraz Credit Express. Od 2010 roku związana z Primocollect – największą spółką windykacyjną na Ukrainie, gdzie zajmowała pozycję CEO. W 2020 roku z sukcesem zakończyła proces MBO i obecnie jest 100% udziałowcem spółki. Przed wojną spółka zatrudniała 400 osób, obsługiwała 3 mln własnych spraw. Od 2020 roku jest również właścicielem EwaCash na Ukrainie – spółki wydającej pożyczki online dla osób fizycznych.

Pani Ewa Zakowicz ukończyła zastosowania matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim z wyróżnieniem w 1999 roku oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Analizy Ekonomicznej i Finansowej, szkoliła się również w FICO (USA) z budowy zaawansowanych modeli scoringowych. Od 2010 roku brała aktywny udział w wielu projektach związanych z rynkiem finansowym, bankowym i windykacyjnym na Ukrainie współpracując z National Bank of Ukraine, Parlamentem Ukraińskim, IMF.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Ewa Zakowicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pani Ewa Zakowicz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Pani Ewa Zakowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 9 i § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 19:06

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej