03 kwietnia 2020

3 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 16/2020 Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. – zmiana miejsca oraz umożliwienie udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. – zmiana miejsca oraz umożliwienie udziału w NWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getback S.A. _‘’Spólka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 11 marca 2020 r. zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca oraz formy odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.

W zwiazku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie _02-781_ przy ul. RTM. W. Pileckiego 63 oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 kwietnia 2020 r. oraz regulamin określający zasady udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Szczegółowa podstawa prawna : § 19 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:16

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej