30 maja 2018

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 86/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorcze

Powołanie Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji; powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie Komitetu Audytu i Komitetu ds. Restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, kontynuowane po przerwie, w dniu 30 maja 2018 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta aktualnej kadencji: Pana Przemysława Schmidt. CV Pana Przemysława Schmidta – nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Emitent jednocześnie oświadcza, że w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą aktualnie Pani Paulina Pietkiewicz _oddelegowana na podstawie art. 383 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych do czasowego tj. na okres od dnia 22 maja 2018 r. do dnia 21 sierpnia 2018 r. wykonywania czynności członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji odpowiedzialnego za pion zapewnienia zgodności compliance_; Pan Wojciech Łukawski; Pan Rune Mou Jepsen; Pan Krzysztofa Burnos; Pan Jarosław Dubiński; Pan Jerzy Zygmunt Świrski; Pan Przemysław Schmidt.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdego z członków Rady Nadzorczej Emitenta z osobna wykonywana przez te osoby działalność poza Emitentem nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą oni w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z wyżej wskazanych osób fizycznych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W przypadku Panów Krzysztofa Burnos, Jarosława Dubińskiego i Przemysława Schmidta każda z tych osób złożyła oświadczenie, iż spełnia ona kryteria „niezależnego członka” Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, w trakcie którego Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Jerzego Świrskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta i Pana Przemysława Schmidt na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała również Komitet Audytu, w którego skład wchodzą: Pan Krzysztof Burnos _Przewodniczący Komitetu Audytu_ oraz Panowie Przemysław Schmidt i Jerzy Świrski _Członkowie Komitetu Audytu_; jak i Komitet ds. Restrukturyzacji, w którego skład wchodzą Pan Przemysław Schmidt _Przewodniczący Komitetu ds. Restrukturyzacji_ oraz Panowie Jarosław Dubiński i Wojciech Łukawski _Członkowie Komitetu ds. Restrukturyzacji_.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski   Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka       Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej