20 października 2016

20 PAŹDZIERNIKA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 2/2016 – Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” informuje, że w dniu 20 października 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł „Program”. Program został ustanowiony w celu finansowania rozwoju grupy kapitałowej Spółki. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

W ramach Programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone „Obligacje”. Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego dotyczącego Programu. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne lub stałe, a okres zapadalności nie dłuższy niż dziesięć lat od dnia emisji danej serii Obligacji. Świadczenia wynikające z Obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej i oprocentowania. Sposób naliczania oprocentowania, termin jego wypłaty oraz miejsce płatności będą określone w suplemencie emisyjnym danej serii Obligacji, podobnie jak termin i zasady wykupu Obligacji oraz informacje dotyczące świadczeń wynikających z Obligacji. Obligacje każdej serii będą objęte wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016