26 września 2016

26 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 1/2016 – Pozyskanie finansowania na działalność inwestycyjną

Pozyskanie finansowania na działalność inwestycyjną.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dn. 26 września 2016 r. podpisane zostały umowy między Spółką a Getin Noble Bank S.A. (”Bank”), na mocy których Bank udzielił Spółce finansowania w łącznej wysokości do 74 mln zł.

 

Przedmiotowe finansowanie zostało udzielone na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego w wysokości 60 mln zł oraz na podstawie aneksu do umowy o udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym zwiększającym limit z 6 mln zł do 20 mln zł. Kredyt inwestycyjny będzie przeznaczony na nabycie certyfikatów inwestycyjnych. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę. Zabezpieczenie przedmiotowych umów stanowi zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych należących do Spółki, do których ustanowienia Spółka zobowiązała się także w dniu podpisania w/w umów kredytowych. Zabezpieczenie (w wysokości przekraczającej 10% kapitałów własnych grupy Emitenta) udzielone zostało na warunkach nieodbiegających od rynkowych i będzie systematycznie zmniejszane w miarę spłacania przez Spółkę zadłużenia. Zabezpieczenie spłaty w/w należności stanowi także warunkowa (tj. mająca zastosowanie pod warunkiem niespłacania zadłużenia) cesja wierzytelności Spółki z tytułu zysku należnego Spółce od jednego z podmiotów zależnych Spółki, tj. kancelarii prawnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Wojciech Małek – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016